Informacja na temat przetwarzania Państwa danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zakład Doświadczalny Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie

Muchocin 20

64-400 Międzychód

reprezentowany przez dyrektora dr hab. Jana Mazurkiewicza, zwanego dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest:

mgr inż. Tomasz Napierała

e-mail: tomasz.napierala@up.poznan.pl

Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą na podstawie:
a) w przypadku udzielonej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO:
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) w przypadku zawarcia umowy, art. 6 ust. 1 lit. b RODO:
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) w przypadku rejestrowania wizerunku za pomocą monitoringu wizyjnego dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie Administratora danych osobowych oraz zabezpieczenia mienia, art. 6 ust. 1 lit. f RODO:

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Pani/Pana dane osobowe, mogą być udostępniane innym odbiorcom – firmom świadczącym usługi u Administratora (usługi informatyczne, monitoring):

Serwis komputerowy oraz oprogramowania:

Wielobranżowy Zakład Produkcyjny Usługowy i Handlowy Jana Jan Nadolski

Os. Orła Białego 35/3

64-251 Poznań

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania (umowa, rekrutacja) a także przez okres czasu, jaki nakładają na Administratora inne ustawy.

Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)).

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy, wzięcia udziału w rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji ww. celu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.