„UTRZYMANIE I ODBUDOWA POPULACJI SIELAWY W WYBRANYCH JEZIORACH POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO REALIZOWANA PRZEZ ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY TECHNOLOGII PRODUKCJI PASZ I AKWAKULTURY W MUCHOCINIE” dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Celem projektu jest kontynuacja aktywnej ochrony sielawy (Coregonus albula) – utrzymanie
i odbudowa jej populacji poprzez zarybienie wybranych jezior materiałem pochodzącym
z akwakultury zachowawczej.

Efektem przedsięwzięcia będzie utrzymanie i odbudowa populacji sielawy w wybranych jeziorach Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego, w których wymagania siedliskowe
i środowiskowe odpowiadają bytowaniu tego gatunku. Coregonidy występują w jeziorach, których wody charakteryzują się niską troficznością oraz wysokim natlenieniem. Postępująca eutrofizacja zbiorników wodnych, spowodowana głównie działalnością człowieka, znacznie pogorszyła warunki bytowania ichtiofauny. Ma to bardzo istotne znaczenie dla sukcesu naturalnego tarła, gdyż warunki środowiskowe bezpośrednio determinują rozwój embrionalny i larwalny, co w efekcie wpływa na liczebność osobników dorosłych. Sielawa
w jeziorach Wielkopolski jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem – niekorzystne zmiany jakości wód spowodowały regres tego gatunku. Zauważalny jest także efekt wrażliwości na niekorzystne zmiany w środowisku gatunku na granicy jego naturalnego zasięgu występowania. Eksperymentalny i poznawczy aspekt przedsięwzięcia dotyczy określenia efektywności wprowadzania do wód otwartych materiału zarybieniowego pochodzącego
z akwakultury poprzez stopień adaptacji narybku do warunków naturalnych. Pierwszym etapem przedsięwzięcia będzie wyprodukowanie wysokiej jakości materiału zarybieniowego sielawy w sposób kompleksowy: od pozyskania materiału reprodukcyjnego (tarlaków), poprzez pozyskanie produktów płciowych, przeprowadzenie sztucznego tarła, inkubację ikry, podchów wylęgu żerującego, aż po wychów narybku letniego. Kolejnym etapem będzie zarybienie wytypowanych jezior narybkiem letnim sielawy. Ważnym aspektem badawczym przedmiotowego projektu będzie wykorzystanie wprowadzonej do jezior sielawy jako bioindykatora jakości środowiska wodnego.