UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY TECHNOLOGII PRODUKCJI PASZ I AKWAKULTURY W MUCHOCINIE OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH

LOKALIZACJA: Województwo Wielkopolskie, gm. Międzychód, obręb Muchocin:

– grunty orne na działkach o numerach ewidencyjnych: 426, 16/32, 73/4, 33/5, 26/3, 28, 47, o łącznej powierzchni 113,4100 ha;

– trwałe użytki zielone (TUZ) na działkach o numerach ewidencyjnych: 46/1, 46/3, 46/4,
o łącznej powierzchni 48,1500 ha.

POWIERZCHNIA ŁĄCZNIE: 161,5600 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW: PO2A/00039855/6

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: służebności zapisane w/w KW

OKRES TRWANIA DZIERŻAWY: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2028 roku

PRZEZNACZENIE PRZEDMIOTU DZIERŻAWY: działalność rolnicza

CENA WYWOŁAWCZA CZYNSZU DZERŻAWNEGO:  277.337,00 zł brutto rocznie (VAT zw.)

WADIUM: 70.000,00  zł

Szczegółowe warunki dzierżawy zostały określone w załączonym projekcie umowy dzierżawy.         

Przetarg na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się dnia 8 grudnia 2023 roku
o godz. 10.30 w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Zakładu Doświadczalnego Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie, Muchocin 20, 64-400 Międzychód.

Pisemne oferty zawierające oznaczenie oferenta oraz oferowaną cenę wraz z dowodem wpłaty wadium, oświadczeniem oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu
i przyjmuje je bez zastrzeżeń, składać należy w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu Zakładu Doświadczalnego Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury
w Muchocinie, Muchocin 20, 64-400 Międzychód do dnia 7 grudnia 2023 roku do godz. 15.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, położonych w Muchocinie”

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez uczestnika przetargu wadium, najpóźniej do dnia 6 grudnia 2023 roku, na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Zakładu Doświadczalnego Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie,
w Santander Bank Polska S.A., nr rachunku: 93 1090 1388 0000 0001 1540 3713  

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania na rachunku bankowym Zakładu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet kaucji.
W pozostałych przypadkach wadium zwraca się w ciągu 5 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta.
Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych. W przypadku, gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchylać się będzie od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie zostanie zwrócone.
Na dzierżawcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków oraz opłat dotyczących zawarcia umowy dzierżawy.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakład Doświadczalny Technologii Produkcji Pasz
i Akwakultury w Muchocinie, zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub zamknięcia  przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: https://puls.edu.pl/repozytorium/rodo
Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym uzyskać można pod adresem:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakład Doświadczalny Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie, Muchocin 20, 64-400 Międzychód, e-mail: karp@up.poznan.pl lub telefonicznie pod nr: 508 689 653.