„UTRZYMANIE I ODBUDOWA POPULACJI SIELAWY W WYBRANYCH JEZIORACH POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO REALIZOWANA PRZEZ ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY TECHNOLOGII PRODUKCJI PASZ I AKWAKULTURY W MUCHOCINIE” dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Celem projektu jest aktywna ochrona sielawy (Coregonus albula) – utrzymanie i odbudowa jej populacji poprzez zarybienie wybranych jezior materiałem wyprodukowanym w warunkach akwakultury.

Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie odbudowa populacji sielawy
w wybranych jeziorach spełniających aktualnie wymagania siedliskowe
i środowiskowe gatunku. Sielawa w jeziorach Wielkopolski jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem – niekorzystne zmiany jakości wód w jeziorach spowodowały regres tego gatunku. Zauważalny jest także efekt wrażliwości na niekorzystne zmiany w środowisku gatunku występującego na granicy naturalnego zasięgu występowania, czego przykładem jest sielawa w jeziorach Wielkopolski.

Eksperymentalny i poznawczy aspekt przedsięwzięcia to w pierwszej kolejności określenie efektywności wprowadzania do wód otwartych materiału pochodzącego z akwakultury poprzez stopień adaptacji narybku do warunków naturalnych. Pierwszym etapem przedsięwzięcia będzie wyprodukowanie wysokiej jakości materiału zarybieniowego sielawy w sposób kompleksowy: od pozyskania materiału reprodukcyjnego (tarlaków), poprzez pozyskanie produktów płciowych, przeprowadzenie sztucznego tarła, inkubację ikry, podchów wylęgu żerującego, aż po wychów narybku letniego, przydatnego do zarybienia wytypowanych jezior. Ważnym aspektem eksperymentalnym przedmiotowego projektu jest wykorzystanie wprowadzonej do jezior sielawy jako bioindykatora jakości środowiska wodnego.