Innowacyjna technologia wychowu młodocianych stadiów ryb jesiotrowatych o wysokim stopniu adaptacji do warunków naturalnych i seminaturalnych

Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu współpracując z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu Zakładem Doświadczalnym Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie oraz Tomaszem Zielaznym Gospodarstwo Rybackie w Słowikowe
informuje realizacji przedsięwzięcia

pn.: „Innowacyjna technologia wychowu młodocianych stadiów ryb jesiotrowatych o wysokim stopniu adaptacji do warunków naturalnych i seminaturalnych”

Celem operacji jest:

Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy.

Planowane efekty operacji to:

W ramach realizacji operacji planuje się opracowanie technologii wychowu materiału zarybieniowego jesiotra ostronosego i syberyjskiego. 

Wartość operacji wynosi 8.184.563,52 zł

Uzyskano dofinansowanie w kwocie 7.918.382,72 zł w ramach 2.1 „Innowacje”, o których mowa w art. 47 rozporządzenia nr 508/2014, w zakresie Priorytetu 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy. zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR wynosi 5.938.787,04 zł