Zespół Szkół w Sierakowie im. prof. Maksymiliana Siły-Nowickiego Gmina Sieraków współpracując z Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg w Poznaniu oraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu Zakładem Doświadczalnym Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie
informuje realizacji operacji w ramach działania 1.13. „Innowacje”, o których mowa w art. 26 i art. 44 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

pt.: „Opracowanie i testowanie innowacyjnych, zasobooszczędnych systemów badawczych parametrów środowiskowych oraz stanu ichtiofauny ze szczególnym uwzględnieniem populacji Coregonidów dla zrównoważonego środowiskowo rybactwa jeziorowego.”

Celem operacji jest:

Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy.

Planowane efekty operacji to:

Realizacja projektu przewiduje opracowanie założeń merytorycznych i koncepcji prac badawczych o charakterze naukowym i aplikacyjnym mających na celu ocenę parametrów środowiskowych oraz struktury i stanu ichtiofauny ze szczególnym uwzględnieniem populacji Coregonidów dla zrównoważonego środowiskowo rybactwa jeziorowego.

Służyć temu będzie:
• przygotowanie mobilnej, zasobooszczędnej infrastruktury badawczej i aplikacyjnej do oceny parametrów środowiskowych oraz stanu ichtiofauny ze szczególnym uwzględnieniem populacji Coregonidów dla zrównoważonego środowiskowo rybactwa jeziorowego – co będzie realizowane poprzez zakup samochodów, łodzi i wyposażenia służącego do prowadzenia połowów i badań.
• testowanie efektywności opracowanego systemu badawczego i aplikacyjnego do oceny parametrów środowiskowych oraz stanu ichtiofauny ze szczególnym uwzględnieniem populacji Coregonidów dla zrównoważonego środowiskowo rybactwa jeziorowego – co będzie realizowane poprzez przebrowadzenie badań empirycznych.
• zebranie i analiza danych służących do oceny jakości siedlisk oraz stanu ichtiofauny ze szczególnym uwzględnieniem populacji Coregonidów dla zrównoważonego środowiskowo rybactwa jeziorowego;
• scharakteryzowanie jakości siedlisk ichtiofauny oraz stanu populacji Coregonidów na południowej granicy naturalnego zasięgu występowania z wykorzystaniem innowacyjnych technik badawczych;
• opracowanie studium wynikowo-koncepcyjnego zawierającego wytyczne dla zasobooszczędnego, innowacyjnego i zrównoważonego środowiskowo rybactwa jeziorowego ze szczególnym uwzględnieniem populacji Coregonidów;
• upublicznienie wyników projektu – prezentacje na konferencjach branżowych oraz przygotowanie manuskryptów publikacji naukowych.

Całkowita wartość operacji wynosi 3.502.251,87 zł

Uzyskano dofinansowanie w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji w wysokości do 100% tych kosztów.

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR wynosi 2.626.688,90 zł