Innowacyjny system rozrodu i wychowu karpiowatych ryb reofilnych w biologicznie efektywnej i niskoemisyjnej akwakulturze zachowawczej

Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu współpracując z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu Zakładem Doświadczalnym Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie
informuje realizacji operacji w ramach działania 2.1 „Innowacje”, o których mowa w art. 26 i art. 44 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

pt.: „Innowacyjny system rozrodu i wychowu karpiowatych ryb reofilnych w biologicznie efektywnej i niskoemisyjej akwakulturze zachowawczej”

Celem operacji jest:

Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy.

Planowane efekty operacji to:

W ramach realizacji operacji planuje się opracowanie oraz przetestowanie aplikacyjnego dla akwakultury zachowawczej innowacyjnego, technologicznie i metodycznie kompleksowego systemu utrzymania stad rodzicielskich, kontrolowanego rozrodu, efektywnego podchowu wylęgu i wychowu materiału zarybieniowego karpiowatych ryb reofilnych poprzez:
– wykonanie, dostostosowanie i wyposażenie posiadanej infrastruktury badawczej,
– przeprowadzenie testów technologiczno-optymalizacyjnych,
– próba opracowania technologii akwakultury zachowawczej na potrzeby produkcji materiału zarybienowego karpiowatych ryb reofilnych,
– popularyzacja osiągniętych rezultatów badań naukowych.

Całkowita wartość operacji wynosi 6.442.487,21 zł

Uzyskano dofinansowanie w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji w wysokości do 100% tych kosztów tj. w wysokości 5.944.002,79 zł. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR wynosi 4.458.002,09 zł