Innowacyjne komponenty paszowe w żywieniu ryb reofilnych – optymalizacja oraz zwiększenie efektywności wychowu stadiów młodocianych.

logo projektu

Zakład Doświadczalny Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie

pn.: „Innowacyjne komponenty paszowe w żywieniu ryb reofilnych – optymalizacja oraz zwiększenie efektywności wychowu stadiów młodocianych.”

Celem operacji jest:

Wspieranie rozwoju technologicznego sektora akwakultury poprzez opracowanie innowacyjnych technologii produkcji pasz oraz receptur mieszanek paszowych pozwalających na samodzielne wytwarzanie pełnoporcjowych pasz ekstrudowanych z użyciem produktów z owadów dedykowanych dla ryb reofilnych. Transfer innowacyjnej wiedzy dotyczącej procesów i produktów do podmiotów akwakultury nie będących beneficjentem projektu w celu zwiększenia ich konkurencyjności rynkowej i możliwości w zakresie wykorzystania w praktyce wyników badań naukowych wnoszących nową jakość w wytwarzaniu pasz i podchowie ryb reofilnych.

Planowane efekty operacji to:

Operacja obejmuje realizację następujących zadań:
1. adaptacja i modernizacja pomieszczeń technologicznych w celu ich przystosowania do instalacji maszyn i urządzeń do wytwarzania innowacyjnych pasz dla ryb w skali eksperymentalnej;
2. zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń do wytwarzania innowacyjnych pasz dla ryb metodą ekstruzji w skali eksperymentalnej;
3. wykonanie infrastruktury dedykowanej dla ryb reofilnych do testowania innowacyjnych pasz, tzn. obiektu funkcjonującego w systemie zwrotnych obiegów wody (RAS) z oddzielnymi modułami dedykowanymi dla każdego z gatunków ryb;
4. wdrożenie opracowanej technologii do akwakultury ryb reofilnych;
5. upublicznienie wyników projektu poprzez ich prezentację podczas cyklicznych konferencji krajowych oraz międzynarodowej konferencji, publikacje w czasopismach branżowych, publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych; informacje o projekcie będą również umieszczane na stronie internetowej PZW Okręg w Poznaniu. W interesie zbiorowym związanym z realizacją projektu leży:
a. upowszechnianie wiedzy technologicznej i żywieniowej wśród podmiotów akwakultury, uczniów szkół średnich o profilu rybackim i studentów kierunków takich jak zootechnika, biologia i weterynaria.
b. uwzględnienie infrastruktury dydaktycznej służącej do zwiększenia zakresu upowszechnienia wyników projektu w ramach interesu zbiorowego obejmującego możliwość samodzielnego wdrożenia technologii poprzez podmioty niezwiązane z wnioskodawcą.
c. wdrożenie opracowanej technologii produkcji pasz i receptur akwakultury w gospodarstwie konsorcjanta pozwalające na weryfikację danych uzyskanych doświadczalnie i wytworzenie modelu produkcji, który będzie mógł być w sposób dobrowolny i nieodpłatny wprowadzone do praktyki hodowlanej.
d. ułatwienie praktycznego wdrożenia wśród innych podmiotów w obrębie szeroko rozumianego interesu zbiorowego poprzez: Publikacje na stronie internetowej projektu; Upowszechnianie na konferencjach naukowych; Publikację artkułu naukowego opisującego zarówno sposób wytworzenia, skład jak i wyniki stosowania pasz wytworzonych w trakcie projektu; Udział w projekcie uczniów Technikum Rybackiego w Sierakowie; Udział w projekcie studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; Organizację szkoleń i kursów teoretycznych i praktycznych dla podmiotów działających w sektorze akwakultury. Podjęte działania upowszechniające wyniki projektu pozwolą na samodzielną produkcję pasz z użyciem białka owadów przez podmioty zainteresowane.

Wartość operacji wynosi 5.806.970,04 zł

Uzyskano dofinansowanie w kwocie 4.924.077,09 zł w ramachoperacji działania „Innowacje” o którym mowa w art. 47 rozporządzenia 508/20141 w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w tym współfinansowanie Unii Europejskiej w ramach EFMR wynosi 3.693.057,81 zł